Sunday, March 19, 2017

Faraday by Denis Kuzmenko


Galiley by Oksana Nepochtova


Newton by Valeria Farina


Karl Benz by Andriy Ostapenko

Quiz Stephen Hawking


Lomonosov by Mykola Biliak


Leonardo da Vinci by Ann Sushko

Leonardo by Dasha Bondar